2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ Linksys WRT54GL
3rd Party Firmware DD-WRT และ Tomato
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ

2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ จันทร์ 01 มิ.ย. 2009 3:25 pm

รูปภาพ วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi แบบ Repeater, Repeater Bridge บนอุปกรณ์ Linksys WRH54G DD-WRT V.24
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1.ถ้าต้องการขยายสัญญาณในโหมด Repeater, Repeater Bridge เพื่อลดจุดอับสัญญาณให้ได้มากที่สุดต้องทำอย่างไรบ้าง?

คำตอบ

Linksys WRH54G Wireless-G 54 Mbps Broadband Router (Upgradable with DD-WRT) ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานในหลากหลายฟังก์ชั้นเหมือนกับ Linksys WRT54GL เพียงแต่ว่า FLASH 2MB/SDRAM 8MB น้อยกว่าเท่านั้น และ เสาอากาศไม่สามารถเปลี่ยนได้


ในบทความนี้จะใช้ Linksys WRH54G ทำงานใน โหมด Repeater , Repeater Bridge โดยต้อง upgrade Firmware DD-WRT v24 SP1
Repeater : จะเซ็ตให้ Linksys WRH54G ไปเกาะกับ สัญญาณ TrueWiFi ที่ปล่อยอยู่ทั่วไปตามพื้นที่สาธารณะ
Repeater : จะเซ้็ตให้ Linksys WRH54G ไปเกาะกับ Linksys WAG54G2


  รูปภาพ


ขั้นตอนการติดตั้งโหมด Repeater บน Linksys WRH54G 1

 1. เข้าหน้าบริหารการใช้งานของ Linksys WRH54G ไปเมนู
  Setup -> Basic Setup

  รูปภาพ


  WAN Connection Type
  Connection Type : Automatic Configuration - DHCP -> ให้ขา WAN รับ IP Address จาก TrueWiFi อัตโนมัติ

  รูปภาพ


  Router IP (เป็นส่วนของวงภายในของ Linksys WRT54GL)
  Local IP Address : 192.168.1.1 -> ตั้งค่า IP ของวงภายใน และ ค่า Gateway ของ Router
  Subnet Mask : 255.255.255.0 -> ตั้งค่า Subnet ของวงภายใน

  รูปภาพ


  DHCP (เป็นส่วนที่ต้องการให้วงภายใน Linksys WRH54G เมื่อเวลามีคนเข้ามาใช้งาน ให้ Router ตัวนี้แจก IP อัตโนมัติหรือไม่)
  DHCP Type : DHCP Server
  DHCP Server : Enable -> ให้ระบบแจก IP Address อัตโนมัติ
  Start IP Address : 192.168.1.100 -> เริ่มการแจก IP Address ที่ 100
  Maximum DHCP User : 50 -> สิ้นสุดการแจกเมื่อครบ 50 IP แล้ว

  รูปภาพ

 2. ตั้งค่าโหมด Repeater ที่ต้องการ ไปที่เมนู
  Wireless -> Basic Settings

  รูปภาพ


  Wireless Physical Interface (เป็นเครือข่ายไร้สายตัวหลัก)
  Wireless Mode : Repeater -> สำคัญมากในเลือกรูปแบบของ Linksys WRH54G ที่ต้องการให้ตัวนี้เป็น
  Wireless Network Mode : Mixed -> มาตรฐานไร้สายที่ต้องการ B+G
  Wireless Network Name (SSID) : truewifi -> สำคัญมากที่จะให้เครือข่ายหลักไปเกาะกับสัญญาณที่การจายอยู่ชื่อว่าอะไร

  Virtual Interfaces (เป็นการสร้างเครือข่ายไร้สายเสมือนอีกชื่อขึ้นมา)
  Wireless Network Name (SSID) : SYS2U Repeater -> เป็นชื่อไร้สายที่จะปล่อยสัญญาณออกจาก Linksys WRH54G อีกที

  รูปภาพ

 3. ตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย ไปทีเมนู
  Wireless -> Wireless Security

  รูปภาพ


  Physical Interface (ตั้งค่าความปลอดภัยให้ตรงกับ ตัวสัญญาณที่ไปเกาะ)
  Security Mode : Disable -> รูปแบบความปลอดภัยให้เหมือนกับตัวหลัก ซึ่ง truewifi ไม่มีการใส่รหัส


  Virtual Interface -> ต้องการให้ สัญญาณที่สร้างขึ้นมา SYS2U Repeater มีรหัสหรือไม่

  รูปภาพ

 4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Linksys WRH54G กับสัญญาณ truehisp ไปที่เมนู
  Status -> WAN

  รูปภาพ


  จะเห็นสถานะของ WAN IP ที่ truewifi ส่งมาเข้าที่ขา WAN
  WAN IP : ของ true
  Subnet : ของ true
  Gateway : ของ true
  DNS1 : ของ true
  DNS2 : ของ true

  รูปภาพ


  และเมนู Status -> Wireless
  Wireless Node
  จะแสดงแถป ไวเลส ของ truewifi ที่โชว์ค่าของ สัญญาณ ( signal Quality ) 33% ซึ่ง ณ ขณะเดียวกัน เครื่อง Notebook สามารถจับความแรงของ สัญญาณ Truwifi ~ 2-3 ขีด

  รูปภาพ


  ทดสอบโดยการใช้คำสั่งใน Command ไปยัง Gateway ของฝั่ง truewifi
  ping 10.42.128.1 -> จะพบว่าค่าระดับสัญญาณ ~ 33% จะได้ค่า Time จากการใช้คำสั่ง Command ที่มีค่าอยู่ประมาณ 15-20 ms โดยประมาณ

  รูปภาพ


เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยใช้ Linksys WRH54G ทำโหมด Repeater กับ trueWiFiขั้นตอนการติดตั้งโหมด Repeater Bridge บน Linksys WRH54G 2

 1. เข้าหน้าบริหารการใช้งานของ Linksys WRH54G ไปเมนู
  Setup -> Basic Setup

  รูปภาพ


  WAN Connection Type
  Connection Type : Disable -> ไม่ได้ใช้งาน

  รูปภาพ


  Router IP (เป็นส่วนของวงภายในของ Linksys WRH54G)
  Local IP Address : 192.168.200.10 -> ตั้งค่า IP ของวงภายใน ให้เป็นวงเดียวกับตัวหลัก
  Subnet Mask : 255.255.255.0 -> ตั้งค่า Subnet ของวงภายใน ให้เป็นวงเดียวกับตัวหลัก
  Gateway : 192.168.200.1 -> ตั้งค่า Gateway ของวงภายใน ให้ชี้ไปที่ Gateway ตัวหลัก
  Local DNS : 192.168.200.1 -> ตั้งค่า DNS ของวงภายใน ให้ชี้ไปที่ DNS หรือ Gateway ตัวหลัก

  รูปภาพ


  DHCP (เป็นส่วนที่ต้องการให้วงภายใน Linksys WRH54G เมื่อเวลามีคนเข้ามาใช้งาน ให้ Router ตัวนี้แจก IP อัตโนมัติหรือไม่)
  DHCP Type : DHCP Server
  DHCP Server : Disable -> ให้ระบบแจก IP Address มาจากตัวหลัก

  รูปภาพ

 2. ตั้งค่าโหมด Repeater Bridge ที่ต้องการ ไปที่เมนู
  Wireless -> Basic Settings

  รูปภาพ


  Wireless Physical Interface (เป็นเครือข่ายไร้สายตัวหลัก)
  Wireless Mode : Repeater Bridge -> สำคัญมากในเลือกรูปแบบของ Linksys WRH54G ที่ต้องการให้ตัวนี้เป็น
  Wireless Network Mode : Mixed -> มาตรฐานไร้สายที่ต้องการ B+G
  Wireless Network Name (SSID) : SYS2U -> สำคัญมากที่จะให้เครือข่ายหลักไปเกาะกับสัญญาณที่การจายอยู่ชื่อว่าอะไร

  รูปภาพ

 3. ตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย ไปทีเมนู
  Wireless -> Wireless Security

  รูปภาพ


  Physical Interface (ตั้งค่าความปลอดภัยให้ตรงกับ ตัวสัญญาณที่ไปเกาะ)
  Security Mode : WEP -> รูปแบบความปลอดภัยให้เหมือนกับตัวหลัก
  Default Transmit Key : 1 -> ใช้งานที่ KEY 1
  Encryption : 64bit 10 hex digit -> รูปแบบการเข้ารหัส
  KEY : 1234567890

  Virtual Interface -> ต้องการให้ สัญญาณที่สร้างขึ้นมา SYS2U Repeater Bridge มีรหัสหรือไม่

  รูปภาพ

 4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Linksys WRH54G กับสัญญาณต้นทาง ไปที่เมนู
  Status -> Wireless

  Wireless Node
  จะเห็นค่า MAC Address ของ Linksys WAG54G2 ตัวหลักที่โชว์ขึ้นมา และระดับสัญญาณ ( Signal Quality ) ขึ้นแถบระดับการเกาะของสัญญาณ

  รูปภาพ


  ทดสอบโดยการใช้คำสั่งใน Command ไปยัง Gateway ของฝั่งตัวหลัก
  ping 192.168.200.1 -> จะพบว่าค่าระดับสัญญาณ ~ 52% จะได้ค่า Time จากการใช้คำสั่ง Command ที่มีค่าอยู่ประมาณ 2-5 ms โดยประมาณ ซึ่ง Notebook จับสัญญาณตัว Linksys WAG54G2 4 ขีด เกือบเต็ม 5

  รูปภาพ


เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยใช้ Linksys WRH54G ทำโหมด Repeater Bridgeจบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
แก้ไขล่าสุดโดย vit_et07 เมื่อ เสาร์ 12 ก.ย. 2009 11:41 pm, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store - ซิสทูยู ออนไลน์ - http://www.SYS2U.com
1. ซิสทูยู ทีวี - http://www.youtube.com/user/SYS2UTV
2. ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย tonsilver เมื่อ พฤหัสฯ. 04 มิ.ย. 2009 10:59 pm

คุณบอกว่า การทำงานเหมือน WRT54GL ถ้าอย่างนั้น ผมจะนำไปทำ WDS 4 ตัว ก็ไม่ต้อง ซื้อ GL นะครับ เพราะ สัญญาญ ที่ UP Firmware แรง พอ ๆ กัน แต่ไม่ทราบว่า Memories น้อยกว่า จะส่งผลอย่างไรบ้าง คือสรุป อยากให้ฟันธงว่า ถ้านำไปทำ WDS โดยไม่ต้องการ ต่อเสา จะมีปัญหาใหม่ครับ เพราะต้องนำไปใส่ในกล่อง Water Proof แล้วแขวนไว้กลางแจ้ง นะครับ ใน Resort ปกติผมใช้ Wrt54 GL นะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ถ้าใด้ ผมก็ ประหยัดงบประมาณ ได้มากเลยทีเดียวครับ
tonsilver
 
โพสต์: 49
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 29 ธ.ค. 2008 6:47 am

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย tonsilver เมื่อ พฤหัสฯ. 04 มิ.ย. 2009 11:03 pm

Firmware ตัวที่ UP เป็นตัวเดียวกับที่ UP Wrt54GL หรือเปล่าครับ

และต้องการทราบอีกอย่างนะครับว่า ถ้าผมมี การ Backup Data Configuration WRT54 GL ที่ Up Firmware แล้ว อุปกรณ์เสียหาย ผมสามารถนำ Files.Bat ที่ Backup เอาไว้ ไปโยนใส่ GL อีกตัวที่ซื้อมาใหม่ได้มัยครับ โดย Up Firmware เสร็จแรียบร้อยแล้ว เหมือนกัน แล้วก็นำ Files Restore กลับไปเหมือนเดิม ครับ
เคยคิดจะลองทำ แต่ไม่กล้ากลัวมีปัญหา ยังไงฟากด้วยนะครับ
tonsilver
 
โพสต์: 49
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 29 ธ.ค. 2008 6:47 am

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย sys2u เมื่อ พฤหัสฯ. 04 มิ.ย. 2009 11:15 pm

tonsilver เขียน:คุณบอกว่า การทำงานเหมือน WRT54GL ถ้าอย่างนั้น ผมจะนำไปทำ WDS 4 ตัว ก็ไม่ต้อง ซื้อ GL นะครับ เพราะ สัญญาญ ที่ UP Firmware แรง พอ ๆ กัน


 • ปกติถ้าเราใช้งาน Windows XP ที่อยู่บนเครื่อง Intel Pentium Quad-Core จะทำงานได้ฟังก์ชั่นเดียวกับที่อยู่บนเครื่อง Intel Celeron มั๊ยครับ ? ดังนั้น DD-WRT ก็คือระบบปฏิับัติการ (Operating System) หน้าเมนู + การทำงานได้เหมือนกันครับ เกือบจะทุกฟังก์ชั่น (95%) บน Firmware ที่อยู่บน Linksys WRT54GL Mini กับที่อยู่บน Linksys WRH54G แต่ประสิทธิภาพที่ได้ออกมาไม่เท่ากันแน่นอนครับ เพราะ specification โดนหั่นไป 50% :D

 • ในกรณีเอาไปทำ WDS 4 ตัว ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรครับ ? หมายถึงเอาไปต่อแบบ Daisy Chain (ต่อเป็นโซ่ AP1 -> AP2 -> AP3 -> AP4) หรือต่อแบบ Star (AP1 -> AP2, AP1 -> AP3, AP1 -> AP4) เพราะประสิทธิภาพที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันนะครับ เพราะทุกๆ hop ที่คุณทำ WDS นั้น Throughput จะ Drop ลงไปประมาณ 20-25% ครับ

 • Linksys WRH54G ไม่สามารถเปลี่ยนเสาอากาศได้เหมือน Linksys WRT54GL ครับ มายังงัยจากโรงงาน ก็เดิมๆ ไปเลยแบบนั้นครับ :D


แต่ไม่ทราบว่า Memories น้อยกว่า จะส่งผลอย่างไรบ้าง


 • RAM หายไป ? สิ่งที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ ความสามารถในการ Buffer ข้อมูลไป-มา ก็จะน้อยลงไป ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับความเร็วระบบไร้สายที่เราใช้งาน โดยรวมเราจะเรียกประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมว่า 'Throughput'

  สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ครับ เช่น อุปกรณ์ Linksys WRT54GL ที่มี RAM เดิมๆ มาจากโรงงานจะมีขนาด 16MB เมื่อเรา Upgrade DD-WRT v24 SP1 Standard เข้าไปจะเหลือ MEMORY ที่จะเอาไว้ใช้งานจริงๆ แค่ประมาณ 2 MB นิดๆ ดังนั้นในการรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบไร้สาย จะมีพื้นที่หน่วยความจำในการ Buffer ข้อมูลประมาณ 2MB เพื่อใช้ในการ Swap ไปมาระหว่างเครื่อง A และ B ดังนั้น Throughput ที่ได้ ก็น่าจะอยู่ประมาณ 10-12 Mbps


  แล้วยิ่งถ้าปรับกำลังส่งไปเ็ป็น 150 - 250 mW ก็จะลดเหลือประมาณ 7-8 Mbps เท่านั้นละครับ :D ยังไม่นับรวมพวก Security ที่ใส่เข้าไปด้วย ซึ่งจะทำให้ Throughput ที่ได้ลดลงไปอีก 10-15% ครับคือสรุป อยากให้ฟันธงว่า ถ้านำไปทำ WDS โดยไม่ต้องการ ต่อเสา จะมีปัญหาใหม่ครับ เพราะต้องนำไปใส่ในกล่อง Water Proof แล้วแขวนไว้กลางแจ้ง นะครับ ใน Resort ปกติผมใช้ Wrt54 GL นะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ถ้าใด้ ผมก็ ประหยัดงบประมาณ ได้มากเลยทีเดียวครับ


 • นำไปทำ WDS ได้ครับ แต่ไม่แนะนำให้ทำเกิน 2 hops

 • เอาไปใส่ไว้ในกล่อง Water Proof แล้วแขวนไว้กลางแจ้ง สัญญาณก็จะ Drop ลงตามวัสดุของกล่องครับ

 • อธิบายได้แบบนี้ครับ อุปกรณ์ Linksys WRH54G ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์คือทำรุ่นประหยัดของ Linksys WRT54GL ดังนั้นประสิทธิภาพไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ โดย Linksys WRH54G เอาไว้ใช้สำหรับ Home User จริงๆ ที่ต้องการ Wireless Router ราคาประหยัด แต่สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชั่นครับ :D


SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store - ซิสทูยู ออนไลน์ - http://www.SYS2U.com
1. ซิสทูยู ทีวี - http://www.youtube.com/user/SYS2UTV
2. ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย sys2u เมื่อ พฤหัสฯ. 04 มิ.ย. 2009 11:31 pm

tonsilver เขียน:Firmware ตัวที่ UP เป็นตัวเดียวกับที่ UP Wrt54GL หรือเปล่าครับ


 • ไม่ใช่ครับ คนละตัวกัน
และต้องการทราบอีกอย่างนะครับว่า ถ้าผมมี การ Backup Data Configuration WRT54 GL ที่ Up Firmware แล้ว อุปกรณ์เสียหาย ผมสามารถนำ Files.Bat ที่ Backup เอาไว้ ไปโยนใส่ GL อีกตัวที่ซื้อมาใหม่ได้มัยครับ โดย Up Firmware เสร็จแรียบร้อยแล้ว เหมือนกัน แล้วก็นำ Files Restore กลับไปเหมือนเดิม ครับ
เคยคิดจะลองทำ แต่ไม่กล้ากลัวมีปัญหา ยังไงฟากด้วยนะครับ


 • สามารถทำได้เลยครับ เพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการทำ Backup File อยู่แล้วครับ :D
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store - ซิสทูยู ออนไลน์ - http://www.SYS2U.com
1. ซิสทูยู ทีวี - http://www.youtube.com/user/SYS2UTV
2. ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย clubza_07 เมื่อ เสาร์ 03 ต.ค. 2009 10:43 pm

อยากทราบวิธีอับ firmware DD-WRT กับตัว WRH54G รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
clubza_07
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 03 ต.ค. 2009 10:28 pm

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ อาทิตย์ 04 ต.ค. 2009 10:10 am

clubza_07 เขียน:อยากทราบวิธีอับ firmware DD-WRT กับตัว WRH54G รบกวนผู้รู้ด้วยครับคู่มือการ UpGrade Firmware นั้นเหมือนกับ Linksys WRT54GL เลยครับเพียงแต่ Firmware ที่มา up จะต้องตรงกับรุ่นและ Hardware นั้น

1. ดาวน์โหลด Fimware WRH54G DD-WRT
2. วิธีการ Upgrade เหมือนกับ Linksys WRT54GL ต่างกันที่ข้อ 5 ให้ชี้ File ที่ ดาวน์โหลดมาแทนนะครับ :D
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store - ซิสทูยู ออนไลน์ - http://www.SYS2U.com
1. ซิสทูยู ทีวี - http://www.youtube.com/user/SYS2UTV
2. ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย makoto เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 2010 11:47 am

รบกวนสอบถามหน่อยครับพอดีว่าเครื่องของผมเอามาทำ reapeater truewifi ครับ อยู่ ๆ มันก็ไม่จับสัญญาณทรูขึ้นมาเฉย ๆ
พอเข้าไปเช็คในส่วนของ wan ip มันไม่โชว์ครับขึ้น 0.0.0.0 ทุกบรรทัดเลย แต่มันก็โชว์ stastus ว่าจับสัญญาณทรูอยู่ครับ
ไม่ทราบว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมทดลองทำ Hard Reset 30/30/30 แล้วครับ
makoto
 
โพสต์: 8
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 20 ส.ค. 2010 11:30 am

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 2010 12:09 pm

makoto เขียน:รบกวนสอบถามหน่อยครับพอดีว่าเครื่องของผมเอามาทำ reapeater truewifi ครับ อยู่ ๆ มันก็ไม่จับสัญญาณทรูขึ้นมาเฉย ๆ
พอเข้าไปเช็คในส่วนของ wan ip มันไม่โชว์ครับขึ้น 0.0.0.0 ทุกบรรทัดเลย แต่มันก็โชว์ stastus ว่าจับสัญญาณทรูอยู่ครับ
ไม่ทราบว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมทดลองทำ Hard Reset 30/30/30 แล้วครับ3 หน้านี้ยังคงเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store - ซิสทูยู ออนไลน์ - http://www.SYS2U.com
1. ซิสทูยู ทีวี - http://www.youtube.com/user/SYS2UTV
2. ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: 2.0 วิธีการขยายสัญญาณไร้สาย True Wi-Fi ด้วย Linksys WRH54G

โพสต์โดย makoto เมื่อ จันทร์ 23 ส.ค. 2010 9:32 am

vit_et07 เขียน:
makoto เขียน:รบกวนสอบถามหน่อยครับพอดีว่าเครื่องของผมเอามาทำ reapeater truewifi ครับ อยู่ ๆ มันก็ไม่จับสัญญาณทรูขึ้นมาเฉย ๆ
พอเข้าไปเช็คในส่วนของ wan ip มันไม่โชว์ครับขึ้น 0.0.0.0 ทุกบรรทัดเลย แต่มันก็โชว์ stastus ว่าจับสัญญาณทรูอยู่ครับ
ไม่ทราบว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมทดลองทำ Hard Reset 30/30/30 แล้วครับ3 หน้านี้ยังคงเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ผมได้กลับไปลองทำดูแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับ เลยเกิดความสงสัยว่ามันเกิดจากตัว Truewifi
หรือว่าเกิดจากตัว Linksys Wrt54GL กันแน่ครับ
makoto
 
โพสต์: 8
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 20 ส.ค. 2010 11:30 am

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ปรับแต่งอุปกรณ์ Linksys WRT54GL

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 8 ท่าน